Cerveza Toupiña

Edit Content

A primeira cervexa ecolóxica de Galicia.

Contacto

Obxecto e descripción dos servizos

Jose Carlos Brea Pallares, domiciliado en Sabaréi de Arriga, 2, 27163 O Corgo Lugo (España) e con NIF 76826547S, en adiante Carlos Brea, e o creador e propietario das páxinas webs incluidas no sitio cervezatoupiña.com (en adiante a Web), xenerado e estructurado a partir de sortware, diseño e contidos, xunto con outras informacións tanto propias como provenientes de proveedores de roconocido prestixio, e ofrece unha gran varieadad de produtos e servizos relacionados en gran medida con dita información. O presente contrato, xunto ás demais regulacións incluidas na propia Web e moi especialmente na sección de «aviso legal», regula a presentación e suministro ao cliente, a traves da rede de Telecomunicacións Internet, de servizos e produtos por partes de Carlos Brea.

Os produtos e servizos son os que se poden consultar a través do propio Sistema de Información da Web de Carlos Brea e nas listas de prezos contidas no mesmo, reservándose con todo dita sociedade o dereito para modificar e revisar ditas tarifas e os produtos e servizos obxecto das mesmas durante a vixencia do presente contrato. Aos datos xerais, produtos e servizos prestados por Carlos Brea denominaráselles en diante o Contido.

Propiedade intelectual

Carlos Brea é titular de todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web e dos elementos contidos na mesma, fóra dos dereitos que non son propiedade desta Compañía e que pertencen aos seus respectivos titulares.

Está estritamente prohibido modificar, transmitir, distribuír, reutilizar, reenviar, ou usar a totalidade ou parte do contido da páxina para propósitos públicos ou comerciais sen a autorización de Carlos Brea.

A infracción de calquera dos citados dereitos pode constituír unha vulneración das presentes disposicións, así como un delito castigado de acordo con os artigos 270 e seguintes do vixente Código penal de España.

Todos os nomes de fabricantes, produtos, compañías, marcas e logotipos que aparecen neste sitio web pertencen aos seus respectivos propietarios, teñan ou non, o símbolo © de Copyright ou ® marca rexistrada.

Menores de Idade

Queda prohibido o acceso, rexistro, navegación, utilización, aloxamento e/ou descarga de materiais e/ou uso dos servizos de calquera Sitio web e/o Contidos da Web por parte de menores de idade (menores de 18 anos). O usuario, mediante o rexistro, manifesta responsablemente e garante que ten polo menos 18 anos. Dado que a lexislación vixente prohibe a publicidade, venda, consumo e subministración de alcol aos menores de 18 anos, o Sitio web e/o os Contidos da Web atópanse reservados única e exclusivamente a persoas maiores de idade. Con todo, a Web non pode verificar a certeza dos datos proporcionados, nin se responsabilizará daquelas persoas menores de idade que accedan ao Sitio web e/ou os Contidos da Web incumprindo dita condición de acceso. Toupiña recomenda a pais, representantes ou titores legais supervisar ou tomar as precaucións oportunas durante a navegación dos menores por Internet, así como establecer filtros sobre a información e os contidos aos que os menores poden ou non acceder.

Condicións xerais do servicio

A utilización do sitio web atribúe ao usuario a condición de Cliente de Carlos Brea e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas nestas Condicións Xerais do Servizo.

As presentes Condicións Xerais aplícanse ao uso da Web e á venda de todos os produtos ou servizos a profesionais, empresas, consumidores, usuarios ou calquera outro destinatario final.

Carlos Brea concede aos seus clientes un dereito de acceso á Web. Devandito dereito implica o libre acceso a determinados servizos ou produtos gratuítos así como a compra e o acceso restrinxido a subscritores a determinadas produtos e servizos contratados expresamente. Para iso o Cliente proporciona uns datos mínimos (nome e apelidos, e-mail e dirección) nun formulario, previamente á descarga de calquera produto da Web.

A utilización por parte do Cliente dos produtos ou servizos da Web presupoñen, en todo caso, a adhesión ás presentes Condicións Xerais de Servizo no momento mesmo da orde de compra.

O uso de determinados servizos pode estar suxeito a condicións particulares que serán publicadas e/o comunicadas ao Cliente ao acceder aos mesmos.

Por iso, o Cliente debe leer e aceptar as presentes Condicións Xerais de Servizo e, se é o caso, das condicións particulares antes de proceder a realizar unha compra ou contratar un servizo.

Condicións de uso do servizo e dos contidos

O Cliente é consciente de que o uso do Servizo ten lugar, en todo caso, baixo a súa exclusiva responsabilidade.

A compra de produtos ou servizos ou o seu acceso libre en caso de ser estes ofrecidos gratuitamente desde a Web comportan a favor do Cliente unha licenza de uso que inclúe o dereito para visualizar electronicamente o seu contido así como o dereito para copiar en soporte informático ou imprimilos ou, nalgúns casos especificados modificalos, para o exclusivo uso interno do Cliente ou os seus empregados.

Todos os contidos incluídos nos produtos e servizos de Carlos Brea están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial de Carlos Brea e/ou de terceiras partes provedoras de contidos. O acceso aos devanditos contidos por parte do Cliente en ningún caso implica ningún tipo de renuncia, transmisión ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, nin confire ningún dereito de explotación comercial, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre os devanditos contidos distintos dos expresamente enunciados nestas condicións xerais, sen a previa e expresa autorización especificamente outorgada, para ese efecto, por parte de Carlos Brea

O Cliente obrígase a non eliminar, se a houbera, a referencia ao copyright, nas impresións e copias dos documentos, incluída nos produtos e servizos de Carlos Brea.

O Cliente absterase de utilizar os produtos ou servizos e o seu contido con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros e de Carlos Brea. Salvo proba en contrario, entenderase como uso ilícito a descarga fraudulenta de arquivos ou a utilización de software especializado en descargas de páxinas Web. En tales casos, Carlos Brea poderá suspender o servizo, facturar as descargas a prezo de descarga individual e reclamar os danos e prexuízos.

O Cliente non poderá manipular nin utilizar os produtos e servizos recibidos para comerciar con eles, crear publicacións e/o servizos de acceso público de ningún tipo, e en especial aqueles que sexan comparables ou interfiran con publicacións e/o servizos que Carlos Brea ofrece ou poida ofrecer. Prohíbese expresamente a incorporación de contidos incluídos nos produtos e servizos de Carlos Brea en páxinas Web accesibles por terceiros e bases de datos públicas, sexa cal fora o seu soporte informático, sexan de acceso gratuíto ou de pago.

O acceso ao servizo por parte do Cliente poderá ser cancelado se Carlos Brea detecta patróns de uso contrario ao previsto nestas Condicións Xerais, e, en especial a captura fraudulenta de documentos e a reutilización da información para uso comercial.

As obrigacións do Cliente respecto ao Contido descargado ou impreso continuarán tras a finalización do contrato.

A presentación de produtos en pantalla non constitúe en si unha oferta de venda propiamente dita desde un punto de vista contractual, senón que aquela é meramente un escaparate dos produtos de que dispón a Web.

Uso da información

A información fornecerase para o uso exclusivo do Cliente, o cal en ningún caso, salvo autorización expresa e por escrito de Carlos Brea, poderá:

Trasladar, transferir, ceder, subarrendar, sublicenciar, vender ou realizar calquera outro acto de disposición do produto ou servizo, xa sexa de forma gratuíta ou onerosa.

Alterar, transformar ou de calquera forma modificar total ou parcialmente, o produto ou servizo, salvo naqueles que de forma expresa maniféstese o contrario xa sexa na páxina Web, xa sexa no propio produto ou servizo.

Crear webs ou compendios que conteñan total ou parcialmente o produto ou servizo que constitúe o contido da Web de Carlos Brea.

O Cliente será o único responsable das consecuencias que se puidesen derivar de tales accións, así como da salvaguardia do produto ou servizo fornecido, debendo tomar as medidas de seguridade apropiadas para a protección contra o acceso ou difusión non autorizados.

Responsabilidade

O Cliente está de acordo en que a información fornecida (produto ou servizo) por Carlos Brea poderá ser un elemento máis a ter en conta na adopción das súas decisións empresariais pero non poderá tomar as mesmas exclusivamente en base a ela, e de facelo libera a Carlos Brea de toda a responsabilidade pola falta de adecuación.

O Cliente non poderá esixir responsabilidade algunha polos danos e prexuízos derivados de erros e/ou incorrección ou inexactitude na información fornecida por Carlos Brea tendo en conta que este dedica o maior esforzo e coidado para tratar de que a información fornecida sexa correcta e fiable, sendo iso non sempre posible:

a) Pola gran cantidade de produtos e servizos cos que traballa Carlos Brea para recompilar información;
b) Porque os produtos e servizos proceden de fontes sobre as que Carlos Brea non sempre ten control e cuxa verificación non sempre é posible;
c) Porque cabe a posibilidade de erro; Carlos Brea non garante a corrección da información fornecida nin responde de posibles erros ou omisións.
Carlos Brea non será responsable por calquera dano ou perda resultante de neglixencia, demora ou erro pola súa banda ou os seus directivos, empregados e axentes ao procurar, transmitir ou fornecer a información obxecto do presente contrato, nin ao prestar os servizos contratados.

Carlos Brea non se fai responsable dos danos que poida ocasionar o incorrecto funcionamento da páxina Web motivados por medios técnicos externos, tales como calquera elemento de hardware necesario para que funcione a Web ou para realizar a conexión declinando expresamente calquera responsabilidade en caso de mal funcionamento da rede telefónica. Carlos Brea non garante a comercialidad e idoneidade do contido da súa Web (produtos e servizos) para unha finalidade concreta.

A responsabilidade de Carlos Brea respecto dos danos causados mediando neglixencia grave, así como a indemnización de danos e prexuízos e abono de intereses en caso de falta de cumprimento, non excederá en ningún caso, por pacto expreso das partes, da totalidade das cantidades pagas polo Cliente a Carlos Brea pola transacción comercial en que se produciron.

Lexitimidade e procedencia dos datos

Carlos Brea garante a lexitimidade das fontes utilizadas na elaboración dos seus produtos e servizos.

Con todo iso e tendo en conta que os produtos e servizos proceden en moitos casos de provedores alleos a Carlos Brea, de que entendas, que os mesmos infrinxiron os seus dereitos de propiedade intelectual rogamos comuníquenolo de forma inmediata á dirección info@cervezatoupina.com a fin de que procedamos a cancelar o acceso aos mesmos e adoptemos as medidas legais pertinentes. Na súa comunicación deberás facilitar a seguinte información:

1- Declaración inequívoca con firma, física ou dixital, de que ti eres o titular dos dereitos ou que conta coa autorización do titular para actuar no seu nome.

2- O título ou acreditación da representación dos mencionados dereitos.

3- Unha descrición detallada da obra e dos dereitos que consideres infrinxidos.

4- A referida comunicación deberá dirixirse á dirección mail indicada máis arriba.

Carlos Brea perseguirá o incumprimento das condicións xerais e especiais do servizo, así como calquera utilización indebida da propiedade intelectual ou industrial protexida.

Modificacións

Carlos Brea resérvase o dereito de modificar os produtos e servizos, así como a sistematización dos datos fornecidos e das características técnicas de acceso e transmisión. Carlos Brea igualmente resérvase o dereito de interrumpir parcial ou totalmente o servizo por cambios técnicos ou averías sen previo aviso.

Forma de perfección. Anulabilidade. Submisión.

Os contratos celebrados entre Carlos Brea  e os clientes ou subscriptores quedarán perfeccionados no momento da compra, ou no seu caso, da subscripción ou a aprobación por parte do cliente.

Se algunha das cláusulas do presente contrato foses anulables ou nulas de plenos dereitos, teranse por non postas, mantendo o resto do contrato toda a sua forza vinculante entre as partes.

Para a resolución de calquer controversia xudicial dervida da interpretación e/ou cumplimento do contrato, as partes, con renuncia a calquer outro xeneral ou especial que poidera corresponderlles,  someteranse aos Xuzgados e Tribunales de Lugo (España)