Cerveza Toupiña

Edit Content

A primeira cervexa ecolóxica de Galicia.

Contacto

¿Quen é o responsable do tratamento dos teus tados?

  • Identidade: KALINKA LAGAZÓS, S.L.
  • CIF: B-94138526
  • Dirección postal: Lugar Lagazós, 19, de Lalín, 36519 (Pontevedra).
  • Teléfono: +34 636 793 390
  • Email: info@cervezatoupina.com
  • Responsable da seguridade ou Delegado da Protección de Datos no teu caso: KALINKA lAGAZÓS, S.L.

¿Con qué finalidade tratamos os teus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilites coas seguintes finalidades:

  • Cumplir co deber de información e obtención de consementos requeridos pola nova normativa europea de protección de datos de carácter persoal.
  • O envío de comuncacións comerciais dos nosos produtos e servizos salvo que ti manifestes a tua vontade en contra por calquer medio. En calquer caso, a autorización para tratar os teus datos con este fin e voluntaria e a tua negativa sólo teria como consecuencia o feito de que non recibirías ofertas comerciais dos nosos produtos ou servizos.

¿Qué datos tratamos?

No marco da prestación dos servizos que ofrece a entidade e condicionado ás finalidades consentidas por ti, a nosa entidade unicamente trataranse os datos estritamente necesarios para a correcta xestión da relación contractual e/ou prestación dos servizos, e será exclusivamente os que ti nos facilitaches.

Uso do portal:

Proporciona o acceso a diversas informacións en relación aos seus servizos, produtos, información da nosa entidade, apartados de contacto, hiperenlaces a redes sociais, (en diante, “os contidos”) pertencentes a Toupiña. O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro ou recollida de datos que fose necesaria para acceder a determinados servizos. No devandito rexistro o usuario será responsable de achegar información veraz e lícita.

¿Durante canto tempo trataremos os teus datos?

Os datos persoais que nos proporciones serán conservados mentres se manteña a relación contractual / mercantil vixente, ou ben durante un prazo de catro anos a partir da última relación negocial seguindo a normativa a efectos fiscais. Non obstante a nosa entidade seguirá conservando a túa información para o envío de comunicacións comerciais que consideremos sexa do teu interese, mentres non se solicite a supresión polo interesado. Sempre poderás exercitar os dereitos que che recoñece a normativa vixente poñéndote en contacto a través da vía que che sexa máis cómoda.

¿A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Non se comunicarán os teus datos a ningún terceiro, salvo obrigacións legais vixentes. En todo caso que cambie esta posibilidade informaráseche debidamente solicitando o teu consentimento para a devandita cesión. Informámosche que tampouco se realizarán transferencias internacionais. Infórmase o Usuario de que, para a correcta prestación dos servizos (véxase, aloxamento web, soporte, email márketing etc.), distintos prestadores de servizos contratados pola nosa entidade (encargados do tratamento) poderían ter acceso á información persoal necesaria para realizar as súas funcións.

Estes servizos prestados por terceiros son necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade e, en todo momento, o tratamento dos datos que leven a cabo réxese por un contrato que vincula ao encargado respecto a a nosa entidade. En ningún caso utilizarán a información para outros fins e tratarana de conformidade coas directrices estipuladas pola nosa entidade, acordes á túa política de privacidade e á normativa vixente en materia de protección de datos. A nosa entidade no seu compromiso coa privacidade e protección de datos do Usuario, elixirá unicamente prestadores de servizo que ofrezan as garantías suficientes para aplicar medidas técnicas e organizativas apropiadas, de maneira que o tratamento sexa conforme a lexislación aplicable en materia de protección de datos e garantan a protección dos dereitos do Usuario.

¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lles concirnen ou non. Neste sentido, tes dereito a solicitar:

  • Acceso. O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de se se están tratando ou non os datos que lle concirnen. Así como, información detallada acerca de determinados aspectos do tratamento que se estea levando a cabo.
  • Rectificación. O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirne. Ou que se completen aqueles que fosen incompletos.
  • Supresión. O interesado terá dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais. En todo caso a supresión estará suxeita aos límites establecidos na norma reguladora.
  • Limitación do seu tratamento. O interesado terá dereito a solicitar a limitación. Respecto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal.
  • Oposición ao tratamento. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular. Os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos.
   A entidade deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  • Dereito á portabilidad dos seus datos. É dicir, terás dereito a recibir os datos persoais que che incumban, que facilitases a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitilos a outro responsable do tratamento.
   Poderás exercer os referidos dereitos, dirixíndote ao responsable. Para iso, podes utilizar os datos de contacto facilitados ao comezo do presente documento. Se desexas obter información adicional respecto ao exercicio dos teus dereitos. Tamén podes dirixirte á Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo informámosche que, se o cres oportuno, tes o dereito para retirar, en calquera momento, o consentimento outorgado para algunha finalidade específica. Sen que iso afecte á licitud do tratamento, baseado no consentimento previo á súa retirada.
   En caso que coñeceras que non se atenderon adecuadamente os seus dereitos, poderás presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.