Cerveza Toupiña

Edit Content

A primeira cervexa ecolóxica de Galicia.

Contacto

Introdución

O presente documento ten como finalidade o establecer e regular as normas de uso deste portal web. Entendendo por este todas as páxinas e a súa contidos propiedade de KALINKA LAGAZÓS, S.L. (en adiante TOUPIÑA). Ás cales se accede a través do dominio.

A utilización do portal web atribúe a condición de usuario do mesmo. E implica a aceptación de todas as condicións incluídas no presente Aviso Legal. O usuario comprométese a ler atentamente o presente Aviso Legal. En cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o noso portal web. Xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

Datos indentificativos

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. A continuación reflíctense os seguintes datos:

O titular do presente Sitio é:

Razón social: Kalina Lagazós, S.L.
CIF: B-94138526
Domicilio: Lugar Lagazós, 19, de Lalín 36519 (Pontevedra)
Email: info@cervezatoupina.com
Nome de dominio: cervezatoupiña.com.

Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal web atribúe a condición de USUARIO. Que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación. Que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Uso do portal

Proporciona o acceso a diversas informacións en relación aos seus servizos, produtos, información da nosa entidade, apartados de contacto, hiperenlaces a redes sociais, (en diante, “os contidos”) pertencentes a Toupiña. O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro ou recollida de datos que fose necesaria para acceder a determinados servizos. No devandito rexistro o usuario será responsable de achegar información veraz e lícita.

Propiedade intelectual e industrial:

Toupiña por si ou como cesionaria. É titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web. Así como dos elementos contidos na mesma. (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso etc.), titularidade de Toupiña todos os dereitos reservados.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual. Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública. Incluída a súa modalidade de posta ao dispor, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais. En calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Toupiña.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Toupiña.

A utilización non autorizada da información contida neste Sitio, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial de Toupiña poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que do devandito exercicio derívense.

Exclusión de garantías e responsabilidade

Toupiña non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

O contido, información e/o consellos expresados neste portal web deben entenderse como simplemente orientadores. Toupiña non responde de ningún xeito da efectividade ou exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade cos usuarios que faga uso deles, xa que son estas as que deberán decidir segundo o seu criterio a oportunidade dos mesmos. Neste Sitio pódense publicar contidos e comentarios achegados por terceiras persoas. Toupiña non responde da veracidade e exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade cos usuarios que fagan uso deles.

Toupiña resérvase o dereito de modificar o contido do Sitio sen aviso previo aviso e sen ningún tipo de limitación. Así mesmo a empresa declina calquera responsabilidade polos eventuais danos e prexuízos que poidan ocasionarse pola falta de dispoñibilidade e/o continuidade deste Sitio e dos servizos que se ofrecen nel. Así mesmo, tampouco podemos garantir a ausencia de virus nin doutros elementos na Web que poidan producir alteracións no seu sistema informático.

Toupiña declina calquera responsabilidade polos servizos e/o información que se preste noutros sitios enlazados con leste. Xa que non controla nin exerce ningún tipo de supervisión en Sitios Webs de terceiros. Aconsellamos aos usuarios dos mesmos a actuar con prudencia e consultar as eventuais condicións legais que se expoñan nas devanditas Webs. Así mesmo os Usuarios que remitan calquera tipo de información a Toupiña comprométense a que a mesma sexa veraz e que non vulnere calquera dereito de terceiros nin a legalidade vixente.

Se vde. cre que calquera contido e/o información deste Sitio vulnera un dereito lexítimo ou a legalidade vixente agradeceriámoslle que se puxese en contacto con Toupiña para que podamos tomar as medidas oportunas.

Modificacións

Toupiña resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal. Podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Dereito de exclusión

Toupiña resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de previo aviso. A instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes condicións xerais de Uso.

Xeneralidades

Toupiña perseguirá o incumplimento das presentes condicións. Así como calquer utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civiles e penales que che poidan correponder en dereito.

Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal rexese en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española.

Lexislación aplicable e lexislación

A relación entre Toupiña e usuario rexerase pola normativa española vixente e calquer controversia someterase aos Xuzgados e tribunales da cidade de Lalín.